iPrzedszkole

Od 01.03.2014 roku w naszym przedszkolu funkcjonuje nowy system ewidencjonowania obecności dzieci iPrzedszkole.

System działa w oparciu o indywidualne karty zbliżeniowe i dzięki wykorzystaniu przeglądarki internetowej, umożliwia każdemu rodzicowi:

– monitorowanie należności i historii wpłat

– wydruk przelewu lub skopiowanie danych do przelewu

– zgłoszenie nieobecności dziecka w przedszkolu

– prowadzenie bieżącej komunikacji z pracownikami przedszkola

– bieżący dostęp do informacji o planowanych jadłospisach na nadchodzący tydzień

– dostęp do internetowej tablicy ogłoszeń, gdzie publikowane są informacje o najbliższych wydarzeniach np. wycieczki.

– dostęp online do bieżących informacji o należnościach, płatnościach i wszystkich ważnych wydarzeniach z życia przedszkola jest bardzo prosty.

W oknie przeglądarki internetowej należy wpisać: przedszkole.progman.pl,

W oknie logowania wpisujemy nazwę użytkownika i hasło.

 

Dlaczego warto zastosować system rejestracji i obsługi kart zbliżeniowych w przedszkolu?

– proponowany system jest oparty na rozwiązaniach wykorzystujących czytniki zbliżeniowe kart bezstykowych.
– zapewnia to identyfikację danych dziecka i rejestrowaniem jego czasu pobytu w przedszkolu.
– czytniki oraz karty współpracują z aplikacją internetową iPrzedszkole, która rejestruje czas wejścia i wyjścia.

 

Główne korzyści:

pełna automatyzacja rejestracji czasu pobytu dziecka w przedszkolu, dzięki zainstalowaniu urządzeń rejestracyjnych ,

czas przyprowadzenia dziecka „czytnik na wejście”, odbiór dziecka „czytnik na wyjście”

przejrzystość naliczania opłat za dodatkowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu, tj. powyżej godzin zadeklarowanych w umowie.

Obsługa systemu jest bardzo łatwa. Wystarczy przyłożyć karty do czytnika w chwili wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola.

System zapisuje czas pobytu dziecka oraz zapewnia wsparcie przy rozliczaniu opłat i generowaniu szeregu raportów.

 

 

PROCEDURA KORZYSTANIA Z SYSTEMU iPrzedszkole PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM IM. KUBUSIA PUCHATKAW PUŁAWACH

 

§ 1

 

Postanowienia wstępne

System iPrzedszkole zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych.

System nalicza opłaty za godziny pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z aktualną Uchwałą Rady Miasta Puław

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Puławy.

Rodzice/ prawni opiekunowie otrzymują w przedszkolu pisemną informację (nazwa użytkownika i hasło)

niezbędną do logowania się w systemie na stronie: https://iprzedszkole.progman.pl

Nazwa przedszkola: p_pulawy

Poprzez Moduł dla rodzica systemu iPrzedszkole rodzicom/ prawnym opiekunom zapewnia się w szczególności:

bieżące monitorowanie należności, historii wpłat, zaległości lub nadpłat za pobyt i żywienie,

możliwość wydruku przelewów lub skopiowanie danych do przelewu,

bieżący dostęp do planowanych tygodniowych jadłospisów,

dostęp do tablicy ogłoszeń z ważnymi informacjami zamieszczonymi przez przedszkole,

możliwość komunikacji z pracownikami przedszkola, innymi rodzicami za pośrednictwem komunikatora,

zgłaszanie nieobecności swojego dziecka

wgląd do zarejestrowanych na czytniku kart godzin wejścia/wyjścia dziecka.

Rodzice /opiekunowie prawni zobowiązani są do rejestrowania wejścia i wyjścia dziecka za pomocą karty zbliżeniowej na specjalnych czytnikach kart zbliżeniowych.

 

§ 2

Karta zbliżeniowa

Karta zbliżeniowa zwana dalej Kartą przeznaczona jest do rejestracji pobytu dziecka w przedszkolu.

Rodzice/ opiekunowie dziecka, mogą za pośrednictwem przedszkola zakupić dodatkowe karty.

Za zagubienie, zniszczenie, uszkodzenie karty odpowiada rodzic/prawny opiekun, który pokrywa koszty wydania nowej karty do obsługi rejestracji pobytu dziecka.

Fakt zgubienia/uszkodzenia karty należy zawsze zgłosić dyrektorowi przedszkola.

Po ukończeniu edukacji przedszkolnej dane dziecka przenoszone są do archiwum, a karta jest dezaktywowana.

 

§ 3

Przyprowadzanie dzieci do przedszkola

Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola kierują się do szatni.

Po przebraniu dziecka rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko zobowiązani są do włożenia imiennej karty ich dziecka do czytnika (tabletu zamieszczonego w holu przedszkola/szkoły).

Odbicie karty uprawnia Rodziców/opiekunów prawnych lub inne osoby przyprowadzające dziecko do oddania dziecka pod opiekę nauczyciela w sali.

W przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola i nieodbicia przed wejściem do sali karty

danego dziecka czas pobytu tego dziecka będzie naliczany za cały przedział godzin otwarcia przedszkola tj. od godz. 600 do godz. 1600.

W sporadycznych i szczególnie uzasadnionych okolicznościach, gdy osoba przyprowadzająca dziecko nie ma karty (np. utrata
w wyniku kradzieży, sytuacja losowa – poważna choroba w rodzinie, wypadek, itp.) może zwrócić się bezpośrednio do referenta – Pani Doroty Szczukin lub w przypadku jej nieobecności do wyznaczonego przez dyrektora innego dyżurującego pracownika
o odnotowanie w systemie dokładnej godziny przyprowadzenia dziecka do przedszkola. Fakt ten należy odnotować
i potwierdzić podpisem w specjalnym zeszycie.

 

§ 4

Odbieranie dziecka z przedszkola

Rodzice/opiekunowie prawni lub inne upoważnione przez rodziców osoby odbierają dziecko bezpośrednio z sali lub ogrodu, po czym potwierdzają w systemie, że dziecko zostało odebrane poprzez włożenie imiennej karty ich dziecka do czytnika tabletu zamieszczonego w holu przedszkola.

Od momentu odebrania dziecka od nauczyciela odpowiedzialność za dziecko przejmują rodzice.

Czas pobytu dziecka w przedszkolu liczony jest od momentu odbicia karty.

W przypadku obecności dziecka w przedszkolu i nieodbicia karty danego dziecka przy wyjściu, czas jego pobytu naliczany będzie za cały przedział godzin otwarcia przedszkola tj. od godz. 6.00 do godz. 16.00

 

§ 5

Moduł online dla rodziców

Rodzice mają możliwość korzystania z modułu dla rodziców w systemie iPrzedszkole na stronie: https://iprzedszkole.progman.pl

Rodzice otrzymują w przedszkolu pisemną informację (nazwa użytkownika i hasło) niezbędną do logowania się w systemie.

Dla bezpieczeństwa danych niezwłoczna jest zmiana hasła przez rodziców/opiekunów prawnych oraz sprawdzenie wiarygodności danych wpisanych przez przedszkole, ich uzupełnienie lub zmiana.

Aktywacja konta dokonywana jest przez rodziców/opiekunów prawnych po pierwszym zalogowaniu i zatwierdzeniu

Regulaminu aktywacji usługi dostępu do konta dla rodziców/opiekunów prawnych w aplikacji internetowej iPrzedszkole.

 

§ 6

Postanowienia końcowe

Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 01.02.2014 r. do odwołania.

Niniejsza procedura jest dostępna na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola, w gabinecie referenta i dyrektora, u wychowawcy w grupie oraz na stronie internetowej przedszkola.

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszą procedurą i jej stosowania oraz przekazania niezbędnych informacji na jej temat innym osobom upoważnionym przez nich do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

Zapoznanie się z niniejszą procedurą rodzice/opiekunowie prawni potwierdzają własnoręcznym podpisem na listach dostępnych przy odbiorze kart.

Informacji związanych z techniczną obsługa programu udziela rodzicom/opiekunom prawnym firma Wolters Kluwer Polska S.A.

Informacji związanych z naliczaniem opłat za pobyt i żywienie dziecka udziela rodzicom/opiekunom prawnym referent lub dyrektor przedszkola.

Podstawą naliczania opłat jest Uchwała Rady Miasta Puławy w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Puławy

Odebranie dziecka wcześniej niż zapisano w umowie, zwolnienie z części dnia nie stanowi przyczyn do pomniejszania opłat za pobyt w przedszkolu.

Administratorem danych osobowych zawartych w systemie iPrzedszkole jest Publiczne Przedszkole Integracyjne im. Kubusia Puchatka w Puławach