Maleństwa

No Results Found

The posts you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new posts.

Nauczyciel: mgr Dorota Kijewska

Nauczyciel: mgr Renata Gałuszka

Pedagog specjalny:

Pomoc nauczyciela: Anna Antończyk

Woźna oddziałowa: Marzanna Ciotucha

                                           

Maleństwa

 

Gdzie wesołe śpiewy  i radości kupa

Siedzi sobie Maleństw roześmiana grupa.

Usiadły w kołeczku i tak rozmawiają,

Że choć są najmłodsi dobry humor mają.

W ogóle nie płaczą, choć rodzice w pracy.

Tacy to są dzielni, mali przedszkolacy.

My – takie maluszki – pięknie się bawimy

Sprzątamy zabawki, troszkę się uczymy,

Chodzimy na spacer i głośno śpiewamy

Za to po obiedzie grzecznie zasypiamy.

A po podwieczorku tak bardzo czekamy

Na swoich tatusiów i kochane mamy.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA ODDZIAŁU I

Czas od-do Rodzaj aktywności dzieci
8:00-8:30 Schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze.
Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową słuchową, grafomotorykę).
Tworzenie okazji do rozmów kierowanych na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy integrujące grupę.
Zabawy dowolne z niewielkim udziałem nauczyciela,
8:30-9:00 Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności sanitarno–higieniczne, utrwalanie nawyków czystości osobistej.
Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego jedzenia, estetycznego
i kulturalnego zjadania posiłku, a także kształtowanie nawyków zdrowego żywienia.
9:00-12:00 Zajęcia wychowawczo-edukacyjne w sali lub na powietrzu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, rozwijające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych.
Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą (kierowane) oraz niekierowane. Zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w języku obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem.
Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela.
Czynności porządkowe. Przygotowanie się do wyjścia na świeże powietrze. Czynności higieniczno-sanitarne.
Czynności samoobsługowe w szatni: ubieranie i rozbieranie się, dbanie
o porządek w szatni, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Pobyt w ogrodzie:
gry i zabawy ruchowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zajęcia sportowe, zabawy badawcze, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe, ogrodnicze. Spacery i wycieczki – obserwacje przyrodnicze w terenie, rekreacja
w zależności od pogody.
12:00-12:30 Przygotowanie do posiłku: kształtowanie nawyków i czynności higieniczno-sanitarnych, umiejętności związanych z samoobsługą dziecka.
Obiad  – usprawnianie techniki samodzielnego jedzenia, estetycznego
i kulturalnego zjadania posiłku oraz kształtowanie nawyków zdrowego żywienia. Profilaktyka stomatologiczna: podejmowanie prób mycia zębów po posiłku
12:30-13:00 Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczym, korekcyjnym, rewalidacyjnym, wspomagającym rozwój dziecka. Praca z dziećmi zdolnymi. Zabawy relaksacyjne: słuchanie bajek, opowiadań, muzykoterapia.
Przygotowanie do odpoczynku.
13:00-14:00 Odpoczynek poobiedni dostosowany do potrzeb dziecka.
14:00-14.20 Przygotowanie do podwieczorku – kształtowanie umiejętności związanych
z samoobsługą dziecka.
Podwieczorek – doskonalenie nawyków zdrowego żywienia.

14:20-15:00 Zajęcia dodatkowe (np. tańce). Zabawy ruchowe z określonym elementem ruchu.
Wspólne zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci lub nauczyciela.
Zabawy i gry edukacyjne, czytanie fragmentów książek. Ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci.
Prace porządkowe w sali i na półkach. Kontakty z rodzicami w miarę potrzeb.

 

 

KONSULTACJE INDYWIDUALNE
Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021: