TERAPIA PEDAGOGICZNA PROWADZONA PRZEZ MGR ANETTĘ WÓJCIK, DR MARIĘ GRĄDZIEL I MGR MONIKĘ CZUCHRYTĘ

Terapia pedagogiczna to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania specjalistyczne o charakterze psychologiczno – pedagogicznym. Terapię pedagogiczną w naszym przedszkolu prowadzimy w formie indywidualnej. Objęte są nią dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Każde dziecko uczęszczające na zajęcia ma opracowany indywidualny program zajęć rewalidacyjnych . W pracy wykorzystujemy różne metody oddziaływań wychowawczych i terapeutycznych, które pomagają dzieciom w rozwoju psychofizycznym i emocjonalnym, integracji społecznej, usprawnianiu i korygowaniu zaburzeń rozwojowych:

-elementy Metody Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz, „Program Aktywności” Knillów.

-wybrane techniki relaksacyjne, elementy metody Wspierania Rozwoju-„Terapia bajką”

– elementy kinezjologii edukacyjnej P. Denisona

– metoda Malowania Dziesięcioma Palcami

– metoda „Terapia zabawą”

– program rozwijający percepcję wzrokową Frostig- Horn ćwiczenia grafomotoryczne M. Bogdanowicz

– elementy metody- Pedagogika Zabawy

Prowadzimy również zajęcia z zakresu Terapii Ręki, Integracji Sensorycznej oraz TUS

Kontakty indywidualne z Rodzicami – środa 8.30- 9.00 Anetta Wójcik

Kontakty indywidualne z Rodzicami – wtorek  8.30- 9.00 Maria Grądziel

TERAPIA LOGOPEDYCZNA W PRZEDSZKOLU PROWADZONA JEST  PRZEZ MGR IZĘ RODAK-SZYMAŃSKĄ

Terapią logopedyczną objęte są dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych wg następujących kryteriów:

1. Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Dzieci posiadające opinię o potrzebie WWRDz wydaną  przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
3. Dzieci posiadające odroczenie od obowiązku szkolnego.
4. Dzieci realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

OBSZARY ODDZIAŁYWAŃ LOGOPEDYCZNYCH:
CELE:
– obserwacja rozwoju mowy, zapobieganie dysharmoniom rozwojowym,
– czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy,
– stymulowanie procesów nabywania kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy przebieg
kompetencji językowych,
– prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową wymowę,
– doskonalenie mowy: ćwiczenia ortofoniczne, słuchowe, artykulacyjne, usprawniające narządy mowy.

ZADANIA
1. Diagnostyka (rozpoznawanie zaburzeń językowych)
–   przeprowadzenie badań przesiewowych
–   diagnoza logopedyczna
2. Terapia (usuwanie wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej i pomoc w przezwyciężaniu   problemów dzieciom mających problemy z mówieniem, rozumieniem):
–  objęcie opieką logopedyczną wyznaczonych dzieci
–  systematyczne prowadzenie zajęć logopedycznych
–  korygowanie wad wymowy
–  rozwijanie komunikacji językowej poprzez usprawnianie funkcji mowy
–  usprawnianie procesów wzrokowo- ruchowo- słuchowych
–  stymulacja funkcji motorycznych
–  stymulacja lewej półkuli mózgu
–  stymulacja pamięci
–  kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego
–  symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
–  programowanie języka
–  udzielanie porad i wskazówek

KONSULTACJE LOGOPEDYCZNE: WTOREK 9.00-9.30

TERAPEUTA REHABILITACJI – DOROTA WÓJCIK

Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej. Objete zajęciami są dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.  Każde dziecko uczęszczające na zajęcia ma opracowany idywidualny program zajęć terapeutycznych. Sala gimnastyczna jest bogato wyposażona na której wykonywane są zajecia z zakresu integracji senosrycznej. Na zajęciach usprawniana jest funkcja motoryki dużej i małej oraz czynności samoobsługowe.

W zależności od możliwości i potrzeb psychofizycznych dziecka stosowane są metody:

  • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
  • Ćwiczenia ogólnorowojowe
  • Masaże ( Shantala, Klasyczny)
  • Terapia Zajęciowa ( Arteterapia, Ergoterapia, Relaksacja)
  • Terapia Ręki
  • Terapia Behawioralna
  • Integracja Senoryczna
  • Elementy terapi Neurotaktylnej
  • Trening Umiejętności Społecznych

Kontakty indywidualne z Rodzicami – wtorek  9.30- 10.00

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA PROWADZONA JEST  PRZEZ MGR EWĘ SOŁTYS

W szczególności do zadań psychologa w przedszkolu należy:

– prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym obserwacji w zakresie całościowo rozumianego funkcjonowania dzieci z deficytami rozwojowymi, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości psychofizycznych i potrzeb edukacyjnych dziecka oraz umożliwienia ich zaspokojenia

– diagnozowanie sytuacji wychowawczych przy współpracy z wychowawcami oraz innymi specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu, a w razie potrzeb z osobami z innych placówek, w celu wspierania rozwoju wychowanka, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej

– minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz wspieranie mocnych stron dziecka poprzez inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym dziecka, w tym prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym oraz kompensacyjno-wyrównawczym dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dziecka, mających na celu: wyeliminowanie lub minimalizację deficytów rozwojowych oraz stymulację dziecka do wszechstronnego rozwoju.

Kontakty indywidualne z Rodzicami – piątek 11.30- 12.00