Zajęcia dodatkowe

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to kompleksowe i intensywne działania mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Zajęcia prowadzone są przez zespół specjalistów, posiadających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym: pedagodzy specjalni mgr Anetta Wójcik i dr Maria Grądziel oraz logopeda mgr Iza Rodak-Szymańska

Zadaniem zespołu jest m.in. ustalenie kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, opracowanie indywidualnego programu terapii, ocenianie postępów dziecka.

Warunkiem objęcia dziecka o zaburzonym rozwoju taką formą pomocy jest złożenie do Dyrektora Przedszkola Integracyjnego podania i dołączenie oryginału opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może dotyczyć:

– rozwoju motorycznego,

– stymulacji polisensorycznej,

– rozwoju mowy i języka,

– orientacji i poruszania się w przestrzeni,

– usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzone są przez specjalistów:

 • pedagoga specjalnego mgr Anettę Wójcik
 • pedagoga specjalnego dr Marię Grądziel
 • logopedę mgr Izę Rodak-Szymańską

      Głównym celem programu jest rozwój umiejętności i zdolności poznawczych, mających bezpośredni wpływ na poziom gotowości szkolnej i ogólnej umiejętności uczenia się – w szczególności pamięci, koncentracji uwagi i inteligencji u dzieci w wieku przedszkolnym.
Program „Paluszek i główka” przeznaczony jest do realizacji w pracy z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat.
Zajęcia z dziećmi odbywają się raz w tygodniu w piątki w wymiarze:
– dla dzieci 3-letnich – 15 minut
– dla dzieci 4-letnich – 20 minut
– dla dzieci 5-letnich – 25 minut
– dla dzieci 6-letnich – 30 minut
W pracy z dziećmi wykorzystywane są autorskie materiały mające formę: programów multimedialnych, obrazków, rysunków, plansz, naklejek, maskotek.
Realizacja programu ma formę zajęć dodatkowych, prowadzonych przez panią mgr Joannę Zagrajek.

Dogoterapia

To naturalna forma wspierająca przebieg rehabilitacji ruchowej i terapii poznawczej jeżeli prowadzona jest przez wyszkolonego terapeutę i prawidłowo ułożonego i przygotowanego psa. Pies –terapeuta wspomaga procesy edukacyjne, rozwoju poznawczego, zwiększając motywację dzieci do słuchania i wykonywania poleceń. Jest niezastąpiony przy terapii dzieci autystycznych.

Dogoterapia sprzyja wyzwalaniu pozytywnych emocji dziecka, wyciszaniu agresji i zachowań trudnych. Wyzwala spontaniczną aktywność, redukuje nieufność i zachowania lękowe. Buduje poczucie własnej wartości, poprawia sprawność ruchową, normalizuje czucie powierzchniowe i proprioceptywne.

Rozwija sprawność psychoruchową i normalizuje napięcie mięśniowe, oddziałuje na zmysły (wzrok, słuch, węch, dotyk), poprawia koncentrację uwagi, sprzyja relaksacji, wyciszeniu emocji.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki w wymiarze pół godziny w każdej grupie wiekowej.

Religia

Religia w naszym przedszkolu jest prowadzona przez panią Agnieszkę Przeździecką

Oddział I –  wtorek godz. 14.15-14.30, środa 14.45-15.00
Oddział II – wtorek godz. 14.00-14.15, środa 14.30-14.45
Oddział III – wtorek godz. 13.30-14.00, środa 14.00-14.30
Oddział IV –  wtorek godz. 13.00-13.30, środa 13.30-14.00

 

 

 

Tańce

Taniec jest jednym ze sposobów przeżywania i przekazywania emocji, To wspaniały sposób na dobrą zabawę i odprężenie.Taniec usprawnia ogólną motorykę oraz koordynację ruchową, poprawia sylwetkę, kształtuje świadomość ciała. Pomaga pokonać nieśmiałość, kształtuje wrażliwość estetyczną, rozładowuje emocje.

Tańce w naszym przedszkolu prowadzone są przez panią Małgorzatę Seweryńską.

To ogólnopolski system rozrywki ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym. Składa się on z unikatowych projektów promujących kulturę fizyczną i wszechstronny rozwój ruchowy wśród przedszkolaków.

Przedszkoliada.pl zapewnia dzieciom rozrywkę i edukację ruchową, tak ważną dla młodego pokolenia.
Celem zajęć jest wszechstronny rozwój ruchowy, przeciwdziałanie otyłości i zapobieganie zwolnieniom z zajęć wychowania fizycznego. Podczas ćwiczeń wykorzystywane są elementy gry w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę, czy piłkę ręczną.
Zachęcamy do zapoznania się ze stroną www.przedszkoliada.pl oraz funpagem https://www.facebook.com/przedszkoliada/?fref=ts .

Przedszkoliadę prowadzi pan Rafał Piwoński we wszystkich grupach wiekowych jeden raz w tygodniu po pół godziny.

Pedagog

TERAPIA PEDAGOGICZNA 
PROWADZONA PRZEZ DR MARIĘ GRĄDZIEL I MGR ANETTĘ WÓJCIK 

Terapia pedagogiczna to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania specjalistyczne o charakterze psychologiczno – pedagogicznym.

Terapię pedagogiczną w naszym przedszkolu prowadzimy w formie indywidualnej.

Objęte są nią dzieci posiadające orzeczenie do kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Każde dziecko uczęszczające na zajęcia ma opracowany indywidualny program zajęć rewalidacyjnych .

W pracy wykorzystujemy różne metody oddziaływań wychowawczych i terapeutycznych, które pomagają dzieciom w rozwoju psychofizycznym i emocjonalnym, integracji społecznej, usprawnianiu i korygowaniu zaburzeń rozwojowych:
-ekspresję ruchową prowadzoną wg metody R. Labana, ćwiczenia ruchowe wg metody K. Orffa i „Ruch Rozwijający”
W. Sherborne, gimnastykę twórczą wg metody A.M.Kniessów
-elementy Metody Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz, „Program Aktywności” Knillów.
-wybrane techniki relaksacyjne, elementy metody Wspierania Rozwoju – „Terapia bajką”
– elementy kinezjologii edukacyjnej P. Denisona
– metoda Malowania Dziesięcioma Palcami
– metoda „Terapia zabawą”
– program rozwijający percepcję wzrokową Frostig- Horn ćwiczenia grafomotoryczne M. Bogdanowicz
– elementy metody – Pedagogika Zabawy

Prowadzimy również zajęcia z zakresu Terapii Ręki oraz Integracji Sensorycznej.

Kontakty indywidualne z Rodzicami – wtorek 8.30-9.00 Maria Grądziel

 

Logopeda

TERAPIA LOGOPEDYCZNA W PRZEDSZKOLU PROWADZONA JEST  PRZEZ MGR IZĘ RODAK-SZYMAŃSKĄ


Terapią logopedyczną objęte są dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych wg następujących kryteriów:

1. Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Dzieci posiadające opinię o potrzebie WWRDz wydaną  przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

3. Dzieci posiadające odroczenie od obowiązku szkolnego.

4. Dzieci realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. 

OBSZARY ODDZIAŁYWAŃ LOGOPEDYCZNYCH:

CELE:

– obserwacja rozwoju mowy, zapobieganie dysharmoniom rozwojowym,
– czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy,
– stymulowanie procesów nabywania kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy przebieg
kompetencji językowych,
– prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową wymowę,
– doskonalenie mowy: ćwiczenia ortofoniczne, słuchowe, artykulacyjne, usprawniające narządy mowy.

ZADANIA 

1. Diagnostyka (rozpoznawanie zaburzeń językowych)
–   przeprowadzenie badań przesiewowych
–   diagnoza logopedyczna
2. Terapia (usuwanie wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej i pomoc w przezwyciężaniu   problemów dzieciom mających problemy z mówieniem, rozumieniem):
–  objęcie opieką logopedyczną wyznaczonych dzieci
–  systematyczne prowadzenie zajęć logopedycznych
–  korygowanie wad wymowy
–  rozwijanie komunikacji językowej poprzez usprawnianie funkcji mowy
–  usprawnianie procesów wzrokowo- ruchowo- słuchowych
–  stymulacja funkcji motorycznych
–  stymulacja lewej półkuli mózgu
–  stymulacja pamięci
–  kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego
–  symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
–  programowanie języka
–  udzielanie porad i wskazówek

Poniedziałek: 9.30 – 15.00
Wtorek: 9.30 – 15.00
Środa: 9.30 – 13.30
Czwartek: 9.30 – 13.00
Piątek: 9.30 – 13.00

KONSULTACJE LOGOPEDYCZNE: WTOREK 9.00-9.30

Psycholog

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 PROWADZONA JEST  PRZEZ MGR EWĘ SOŁTYS 

 

W szczególności do zadań psychologa w przedszkolu należy:

– prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym obserwacji w zakresie całościowo rozumianego funkcjonowania dzieci z deficytami rozwojowymi, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości psychofizycznych i potrzeb edukacyjnych dziecka oraz umożliwienie ich zaspokojenia;

– diagnozowanie sytuacji wychowawczych przy współpracy z wychowawcami oraz innymi specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu, a w razie potrzeb z osobami z innych placówek, w celu wspierania rozwoju wychowanka oraz określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

– minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz wspieranie mocnych stron dziecka poprzez inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym podopiecznego, w tym prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym oraz kompensacyjno-wyrównawczym dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dziecka, mających na celu: wyeliminowanie lub minimalizację deficytów rozwojowych oraz stymulację dziecka do wszechstronnego rozwoju poprzez:

 • indywidualne ćwiczenia funkcji poznawczych i percepcyjnych (koncentracji uwagi, spostrzegawczości, pamięci wzrokowej i słuchowej, zdolności analizy i syntezy na materiale wzrokowym, grafomotoryki, zdolności znajdowania różnic i podobieństw w materiale obrazkowym i słownym, stymulacja polisensoryczna, poszerzanie zasobów wiedzy ogólnej o świecie, poszerzanie zasobu słownictwa czynnego i biernego, ćwiczenie myślenia przyczynowo – skutkowego oraz rozumowania logicznego, ćwiczenie wyobraźni przestrzennej, ćwiczenia matematyczne, ćwiczenia słuchu fonematycznego) – elementy glottodydaktyki, metoda G. Domana, metoda leczniczo – pedagogiczna J. Magnulskiej, elementy metody ośrodków pracy autorstwa Ovide Decrod’ego,  metoda aktywnego słuchania muzyki B. Strauss, elementy programu terapeutyczno – stymulacyjny Z. Tarkowskiego i C. Jurkiewicza RDM, elementy metody twórczego myślenia J. Osborne, metoda z zakresu edukacji matematycznej E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • indywidualne ćwiczenia relaksacyjne, w tym ćwiczenia oddechowe oraz gry i zabawy wspierające spokój i wzmacniające samoocenę, uczące nazywania emocji oraz sposobów ich wyrażania w akceptowany sposób, mające na celu rozwój prawidłowego funkcjonowania emocjonalnego – metoda wizualizacji, elementy treningu autogennego Schultza (w adaptacji Polender),
 • indywidualne ćwiczenia na poprawę motoryki dużej i małej (ćwiczenia indukcyjne prowokujące dziecko do wykonania określonych zadań: odczuwania ciała, naprzemienność ruchów, znajomość schematu ciała; ćwiczenia na koordynację wzrokowo – ruchową oraz na orientację w najbliższej przestrzeni) – metoda Marianne Frostig, metoda Howarda Gardnera (rozwój inteligencji wielorakiej w przedszkolu) oraz terapia ręki,
 • indywidualne ćwiczenia poprawiające funkcjonowanie społeczne (zwiększające zdolność rozumienia różnorodnych sytuacji społecznych, uczące współdziałania oraz kultury współżycia) – elementy programu kształtowania umiejętności prospołecznych małego dziecka E. McGinns i A.P. Goldstein;

– współpraca z rodzicami (prowadzenie doradztwa psychologicznego dla rodziców):

 • wymiana informacji na temat pracy z dzieckiem w przedszkolu i w domu, celem wyrównania deficytów rozwojowych i zwiększenia jego szans edukacyjnych,
 • pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych,
 • przekazywanie rodzicom informacji o najefektywniejszych metodach pracy z dzieckiem oraz wskazań odnośnie ewentualnych modyfikacji oddziaływań wychowawczych,
 • pomoc rodzicom w budowaniu realnych oczekiwań w stosunku do rozwoju dziecka, zgodnych z jego możliwościami i etapami rozwoju, na jakim się znajduje.

  KONSULTACJE Z RODZICAMI – 

Terapeuta rehabilitacji

 ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE PROWADZONE PRZEZ  DOROTĘ WÓJCIK

               W przedszkolu  prowadzona jest terapia rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o niepełnosprawności. Terapią objęte są dzieci z każdego oddziału tj. 13 dzieci niepełnosprawnych.

              Terapia prowadzona jest indywidualnie dla każdego dziecka, czas trwania jej wynosi 30 minut, dwa lub trzy razy w tygodniu
w zależności od stopnia danej dysfunkcji dziecka.

              Dla każdego dziecka opracowany jest indywidualny program terapii rehabilitacji z uwzględnieniem zaburzonych funkcji.

              Terapeuta rehabilitacji wykonuje badanie siły mięśniowej Metodą Lovetta,. MACS czyli system klasyfikacji umiejętności posługiwania się przedmiotami w codziennych czynnościach, wykonuje testy funkcjonalne – Test Thomasa, Test P-P każdego dziecka niepełnosprawnego oraz diagnozę wstępną, wtórna  i końcową, opartą o obserwację w czasie terapii rehabilitacji
oraz o Arkusz Obserwacji Dziecka.

              Terapeuta sukcesywnie współpracuje z rodzicami niepełnosprawnego dziecka, specjalistami, nauczycielami oraz Instytucjami działającymi na rzecz niepełnosprawnych dzieci  tj. (PCPR, PFRON, Poradnia Psychologiczna, Stowarzyszenia , Fundacje i inne).

              Kinezyterapia prowadzona jest w sali gimnastycznej, która wyposażona jest w sprzęt rehabilitacyjny tj. rowerek rehabilitacyjny, bieżnię nożną, zawieszki do ćwiczeń czynnych kończyn górnych, trampolinę, materace, piłki, wałki, kształtki, drabinki, ławeczki rehabilitacyjne, maty sensoryczne, sprzęt do ćwiczeń Integracji Sensorycznej, rotorek do ćwiczeń kończyn dolnych, basen suchy z piłeczkami.

               Sala jest również  wyposażona w leżankę, biurko, fotele, magnetofon z płytami CD (muzyka relaksacyjna, poważna) pomoce terapeutyczne do integracji sensorycznej, terapii plastycznej, terapii zajęciowej,  manualnej i biblioterapii. Wykonywane są również masaże klasyczne i sensoryczne oraz relaksacja.

Do najczęściej stosowanych i wykorzystywanych metod  w terapii należą:

Kinezyterapia  w skład jej wchodzą elementy metody Bobathów

Metody psychoruchowe tj.(Dobrego Startu, Weroniki Sherborne, Knill, Gry i zabawy ruchowe, Gimnastyka lecznicza )
·      Wspomaganie terapeutyczno – zajęciowe ( terapia pedagogiczna biblioterapia, terapia zajęciowa)
·      Arteterapia
·      Masaż klasyczny
·      Masaż sensoryczny
·      Metoda integracji sensorycznej
·      Metoda Stymulacji percepcji wzrokowej i słuchowej
·      Ergoterapia
·      Metoda Dennisona

Terapia ręki

Metody  relaksacyjne tj. (Jacobsona, Schulza, Wintreberta, ćwiczenia rozluźniające)

Sala gimnastyczna naszego przedszkola wyposażona jest w nowy sprzęt do integracji sensorycznej

Poniedziałek: 10.00 -12.00
Wtorek: 10.00 – 12.00
Środa: 10.00 – 12.00
Czwartek: 10.00 – 12.00
Piątek: 12.00 – 15.00